Harlem Soul

Harlem Soul
205 City Road, London, EC1V 1JN
Photo of Harlem Soul