Kansas Smitty's

Kansas Smitty's
65 Broadway Market, London, E8 4PH