Rakuichi Teriyaki Burger @ Frames Bar

Rakuichi Teriyaki Burger @ Frames Bar
265 Kensal Road, London, W10 5DB
  • Telephone 07400596067
Photo of Rakuichi Teriyaki Burger @ Frames Bar