Bank Hotel Logie Baird's Bar

Bank Hotel Logie Baird's Bar
1-3 South Bridge Royal Mile, Edinburgh, EH1 1LL
  • Telephone 0131 556 9940
Photo of Bank Hotel Logie Baird's Bar