Vinegar Yard

Vinegar Yard
72–82 St Thomas Street, London, SE1 3QX
Photo of Vinegar Yard